About Us

เกี่ยวกับระบบ

ล้านนาลิงค์

โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก เมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และศิลปะที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์มาช้านาน จึงเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว เชื่อมสู่จังหวัดและเป็นจุดแข็งดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ทุกกลุ่มอายุ