โครงการเพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

(ภายใต้โครงการฝึกหลักสูตรกลุ่มธรุกิจผู้ประกอบการภูมิภาคเหนือและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพื่้นที่พิเศษ 6(อพท.น่าน),สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

แกลอรี่ภาพ