สถานที่ท่องเที่ยว

อุตรดิตถ์

 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1

แพร่

 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1
 • แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1
 • แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3
 • แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4

น่าน

 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1
 • แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 1
 • แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 2
 • แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1
 • แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 0
 • แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 13